Inhoud Winkelwagen 0 items
Privacy Verklaring

MenswearOnline.nl / Privacy op internet, Cookies en Adreswijziging
Voor elk site bezoek, transactie of overeenkomst geldt onderstaand privacybeleid

Wettelijke bepalingen
Door deze Site te doorbladeren en te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de voorwaarden die hieronder uiteengezet zijn. Aanvaardt u deze bepalingen niet, gelieve deze site dan onmiddellijk te verlaten. MenswearOnline.nl kan deze voorwaarden van tijd tot tijd herzien. U moet ze dus regelmatig opnieuw bekijken, om te verzekeren dat u ze terdege naleeft, aangezien ze bindend zijn voor u.

1. Toegang op eigen risico
Door u toegang te verschaffen tot deze Website erkent u en stemt u ermee in dat uw gebruik ervan op eigen risico is en dat deze Website, haar eigenaars, directeurs, bestuurders, werknemers, of een van de partijen die betrokken zijn bij het creëren, produceren of leveren van deze Website niet aansprakelijk zijn voor om het even welke schade, inclusief directe, incidentele, indirecte, bijzondere of gevolgschade, of andere verliezen, kosten of onkosten van om het even welke aard (inclusief erelonen van advocaten, honoraria van deskundigen of andere uitgaven) die rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen ontstaan, ongeacht of die aansprakelijkheid of schadeloosstelling ontstaat in een verbintenis, een onrechtmatige daad, nalatigheid, billijkheid, statutair of anders in verband met de toegang tot, het gebruik of het doorbladeren van deze Website, of in verband met inhoud, informatie, data, promoties, activiteiten verbonden met deze Website, of in verband met het door u downloaden van materiaal, tekst, data, beelden, video of audio van deze Website, inclusief maar niet beperkt tot om het even wat veroorzaakt door overdrachtsfouten, virussen, bugs, menselijk ingrijpen of inactiviteit van een computersysteem,storingen in telefoonlijn, hardware, software of programma, of alle andere fouten, gebreken of vertragingen in computeroverdrachten of netwerkverbindingen.

2. Geen garantie op inhoud, informatie en materiaal
Hoewel de specificaties, kenmerken, illustraties, uitrusting en overige informatie in deze Website gebaseerd zijn op vrij actuele informatie, en hoewel MenswearOnline.nl redelijke inspanningen doet om te verzekeren dat het materiaal op deze Website correct is, kan de nauwkeurigheid niet worden gewaarborgd en geeft MenswearOnline.nl geen garanties of verklaringen over de nauwkeurigheid ervan. De informatie in deze Website is actueel op de vermelde datum. Het is echter mogelijk dat ze niet meer nauwkeurig is op de datum waarop u het materiaal bekijkt. MenswearOnline.nl wijst iedere verplichting om dit materiaal op deze Website bij te werken van de hand. Alle gebruikers van deze Website zullen alleen verantwoordelijk zijn voor het bevestigen van de authenticiteit, het verifiëren, beoordelen en valideren van alle informatie in deze Website. De informatie in deze Website vormt niet het advies, de aanbeveling of de goedkeuring van MenswearOnline.nl en zal niet als dusdanig worden beschouwd.

3. Intellectuele Eigendom
3.1. Het auteursrecht behoort toe aan MenswearOnline.nl
MenswearOnline.nl is de eigenaar van het auteursrecht in deze site. Foto's, grafieken, tekst, afbeeldingen van plaatsen of mensen zijn eigendom van MenswearOnline.nl of worden in deze site gebruikt met de goedkeuring van de eigenaar of mede-eigenaar van de intellectuele eigendom. Geen enkel gedeelte van deze site, inclusief maar niet beperkt tot de tekst, afbeeldingen, audio of video, mag op enige manier of voor enig doel worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toelating van MenswearOnline.nl, behalve indien hierin anders vermeld.
3.2. Handelsbenamingen, logo's en handelsmerken behoren toe aan MenswearOnline.nl
Door u toegang te verschaffen tot deze site erkent u en stemt u ermee in dat alle namen, logo's, handelsmerken of servicemerken in deze Website eigendom zijn van MenswearOnline.nl en/of andere partners en niet mogen worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toelating van MenswearOnline.nl, afhankelijk van het geval. Het gebruik van dit materiaal door u is verboden, tenzij dat in de site duidelijk is vastgesteld. Zonder op enige wijze afstand te doen van een van bovenstaande rechten mag u één kopie van het materiaal op deze site alleen downloaden voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik thuis, op voorwaarde dat u geen auteursrecht, handelsmerk of andere eigendomsberichten wist of verandert. Een wijziging, her verzending of aanwending van het materiaal op deze Website die schade zou toebrengen aan de reputatie van MenswearOnline.nl of haar partners, of een model of persoon, is een schending van de wettelijke rechten van MenswearOnline.nl zal de intellectuele eigendomsrechten in de volle omvang van de wet afdwingen. Elk ongemachtigd gebruik van de hele, een deel of enig aspect van de Intellectuele Eigendom van MenswearOnline.nl of haar partners kan u blootstellen aan boetes of schadevergoedingen, inclusief maar niet beperkt tot die boetes of schadevergoedingen in verband met de schending van handelsmerken, auteursrechten, privacyrechten en openbaarmakingsrechten.

4. Hyperlinks
Hoewel deze Website gekoppeld kan zijn aan andere sites, sluit dit niet direct of indirect de goedkeuring, samenwerking, sponsoring, bekrachtiging of connectie van MenswearOnline.nl van/met de gekoppelde site in, tenzij dit hierin speciaal is vermeld. Door u toegang te verschaffen tot deze Website erkent u en stemt u ermee in dat MenswearOnline.nl niet alle sites die gekoppeld zijn aan deze Website heeft gecontroleerd en niet aansprakelijk is voor de inhoud van off-site pagina's of van een andere site die gekoppeld is aan deze Website. Als u een verbinding maakt met andere off-site pagina's of met andere sites is dat naar uw goeddunken en op uw risico.

5. Vertrouwelijkheid en auteursrechten van inzendingen
Het internet is geen volledig veilig medium, en de privacy van uw communicatie of van uw bezoeken aan deze site kunnen niet worden gewaarborgd. Door de aard van de internetcommunicatie kan deze laatste vatbaar zijn voor beschadiging van data, ongemachtigde toegang, onderschepping en vertragingen. MenswearOnline.nl stelt uw commentaar over deze Website op prijs. MenswearOnline.nl zal creatieve ideeën, suggesties of materiaal waarom zij niet speciaal heeft gevraagd, echter niet aanvaarden of in beschouwing nemen. Derhalve vragen wij u om ons dergelijk materiaal niet te sturen. Als u ons ondanks dit verzoek toch creatief materiaal of andere informatie stuurt, stemt u ermee in om geen eigendomsrecht of wettelijk recht of controle op uw inzending te doen gelden (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten, handelsmerk, morele rechten, of geïmpliceerde verbintenis) en doet u afstand van het recht op het ontvangen van een financiële of andere beloning in verband met die ongevraagde inzending, inclusief maar niet beperkt tot een dankbetuiging of erkenning.

6. Privacy op internet
MenswearOnline.nl respecteert de privacy van iedereen die deze Website bezoekt en die telefonisch of via e-mail contact met ons opneemt.
6.1. Uw toestemming
Door gebruik te maken van de MenswearOnline.nl Website stemt u in met de bepalingen van deze Privacyverklaring. Gaat u niet akkoord met een bepaling in deze verklaring, geef dan geen persoonlijke informatie door op deze Website.
6.2. De gegevens die wij verzamelen
MenswearOnline.nl zal nooit opzettelijk persoonsgegevens over u openbaren aan een derde zonder uw voorafgaande toelating. MenswearOnline.nl verhuurt, verhandelt noch verkoopt uw persoonlijke gegevens aan anderen. Verzamelde gegevens worden niet gedeeld met andere organisaties voor commerciële doeleinden.
6.3. Veiligheid
MenswearOnline.nl heeft redelijke maatregelen genomen om uw persoonsgegevens tegen ongemachtigde toegang te beschermen (e-mailberichten zijn bijvoorbeeld alleen toegankelijk door de aangestelde ontvangers bij MenswearOnline.nl ) en om uw persoonsgegevens veilig te bewaren. Het internet is echter geen veilig medium en de privacy van uw communicatie en persoonlijke gegevens kan nooit worden gegarandeerd. MenswearOnline.nl heeft geen controle over de praktijken van derden (bijv. websites waaraan de MenswearOnline.nl-Website gekoppeld is, derden-sponsors; derden die zich ten onrechte voor u of iemand anders laten doorgaan).

7. Cookies
Bij elk bezoek aan onze site wordt automatisch uw (tijdelijke) IP-adres herkend en zo mogelijk de site of e-mail van herkomst. We bewaren en gebruiken deze gegevens om de navigatie, bezochte pagina's en de al dan niet door u bestelde artikelen van onze site te analyseren. Wij kunnen u aan de hand van deze analyse informeren over gerichte aanbiedingen, of productinformatie die voor u interessant zou kunnen zijn, en de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site en e-mails verbeteren.
Om onze dienstverlening en site te optimaliseren en u gericht te kunnen informeren over interessante aanbiedingen of producten, worden via onze site eveneens zogenaamde cookies op uw computer geplaatst. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw bezoek aan een site naar uw computer wordt gestuurd. Met behulp van de cookies kunnen we er ook voor zorgen dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren.
De domeinnaam van de site server die de cookies doorgeeft, is MenswearOnline.nl. De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies worden geweigerd of dat u op de hoogte wordt gesteld, wanneer u een cookie ontvangt. Instructies met betrekking tot het aanpassen van de instellingen van de browser vindt u onder ‘Help’ in de toolbar van de meeste browsers. Hoewel u als bezoeker van de site de site nog steeds kunt bezoeken is het echter mogelijk dat als cookies worden geweigerd, bepaalde diensten of elementen van de site niet optimaal functioneren. Het uitzetten van cookies beperkt het gebruik van onze site en diensten.

8. Adreswijziging
Klanten zijn verplicht MenswearOnline.nl van iedere adreswijziging op de hoogte te stellen. Zolang MenswearOnline.nl geen verhuisbericht heeft ontvangen, wordt u geacht woonachtig te zijn op het laatst bij MenswearOnline.nl bekende adres en blijft u aansprakelijk voor de door u bestelde artikelen die op het oude adres zijn afgeleverd.

9. Toepasselijke wet
Door u toegang te verschaffen tot deze Website, erkent u en stemt ermee in dat deze Website, inclusief goederen en diensten aangeboden op de Website, en deze contractuele bepalingen, zullen worden geïnterpreteerd en beoordeeld in overeenstemming met de Nederlandse wet. Rechtsvorderingen, rechtsgedingen of procedures die voortkomen uit deze Gebruiksbepalingen (inclusief de Privacyregels) zullen uitsluitend bij de bevoegde rechtbank in Alkmaar aanhangig worden gemaakt, en u aanvaardt en onderwerpt zich hierbij aan de persoonlijke rechtspraak van deze rechtbanken in verband met rechtsvorderingen, rechtsgedingen of procedures voortvloeiend uit deze Gebruiksbepalingen. Als u deze Website gebruikt vanuit een ander land, bent u verantwoordelijk voor de naleving van alle toepasselijke plaatselijke wetten. MenswearOnline.nl haar filialen en/of partners beweren niet dat de materialen in deze site geschikt zijn voor andere landen dan Nederland.

Ga verder
Meest verkocht
Bata Sokken Cool LS1
01 .
Bata Sokken Cool LS1
6,41Carhartt A18 Black Muts
02 .
Carhartt A18 Black Muts
13,31Blackstone 520 zwart
03 .
Blackstone 520 zwart
123,00Bata Sokken Cool MS2
04 .
Bata Sokken Cool MS2
6,90Blackstone 439 zwart
05 .
Blackstone 439 zwart
96,20Blackstone 530 Zwart
06 .
Blackstone 530 Zwart
128,99Bata Sokken Thermo MS3
07 .
Bata Sokken Thermo MS3
7,87Bata Sokken Cool MS3
08 .
Bata Sokken Cool MS3
8,59Blackstone 520 bruin
09 .
Blackstone 520 bruin
123,00Carhartt A18 Heather Grey Muts
10 .
Carhartt A18 Heather Grey Muts
13,31Aanbiedingen
Carhartt B324 Zwart SALE
Carhartt B324 Zwart SALE
65,34
32,67